Warunki kontraktu

1.1 Preambuła

Zakres niniejszego Regulaminu obejmuje system Serwisu dostępny pod adresami domenowymi wymienionymi w stopce, a także stosunki prawne aplikacji i sieci z nim połączonych. 

Jeśli jako Użytkownik chcesz skorzystać z usługi lub dokonać zakupu, musisz zapoznać się z tym dokumentem, ponieważ finalizując zamówienie i wyraźnie zaznaczając odpowiednie pole, akceptujesz treść aktualnego dokumentu, nawet jeśli, później, w jakimkolwiek punkcie umownym, lub jeśli zapoznałeś się z dokumentem później, niż zaakceptowałeś jego treść.

Zawartość:

1.1 Preambuła

1.2 Wprowadzenie

2.1 Dane Spółek

2.2. Koncepcje

3.1 Zakres i akceptacja Regulaminu

4.1 Postanowienia podstawowe

5.1 Gama produktów i usług dostępnych do zakupu

5.2 Złożenie i realizacja zamówienia

6.1 Cena zakupu, warunki płatności, opłata za wygodę, Comfortia

6.2. Prawo odstąpienia od umowy

6.3 Zastrzeżenie praw, klauzula własności

7.1 Postanowienia różne

7.2 Procedura rozpatrywania reklamacji

8.1 Odpowiedzialność

8.2 Obowiązujące przepisy

9.1 Załącznik

1.2 Wprowadzenie

Naszym podstawowym celem jest zadowolenie użytkowników, dlatego jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące aktualnego Dokumentu, korzystania z Serwisu, poszczególnych produktów, czy procesu zakupowego, bądź chcieliby Państwo podzielić się z nami swoimi indywidualnymi uwagami, prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta poprzez system zgłoszeń wsparcia, który jest również dostępny w menu połączenia oraz w stopce.

2.1 Dane Spółek

2.1.1 Węgierski winiety – usługa węgierska, przeznaczona wyłącznie dla opłat za autostrady na Węgrzech

Enternova Kft. (Spółka) zajmuje się sprzedażą praw jazdy (naklejek autostradowych) na sieci dróg płatnych na Węgrzech w ramach tego systemu. W rezultacie wszystko, co jest związane ze sprzedażą naklejek autostradowych dla węgierskiej sieci drogowej, ma być powiązane z odpowiedzialnością i uprawnieniami Enternova Kft. Opłatami za korzystanie z węgierskich dróg należy zarządzać oddzielnie od usług związanych z siecią dróg płatnych spoza Węgier, niezależnie od tego, że z tych odrębnych usług można korzystać tutaj w tym samym systemie. Jej obsługa opiera się na scentralizowanych usługach sprzedaży mobilnej sprzedawanych przez Nemzeti Mobilpälätsi Zrt.

 • Enternova Kft. nie ponosi odpowiedzialności w przypadku powstania sporu prawnego w związku ze sprzedażą niewęgierskiego winiety.
 • Enternova Kft. zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności wynikającej ze sprzedaży naklejek drogowych innych niż węgierskie.

Dane Enternova Kft.:

 • 2116 Ulica Zsámbok Hunyadi 1.
 • Numer podatkowy: 24892955-2-13
 • Numer rejestracyjny firmy: 13 09 186967

Do Enternova Kft. można dotrzeć poprzez system zgłoszeń wsparcia z menu kontaktowego i stopki. Po otwarciu danego zgłoszenia pomocy technicznej jego zawartość, jeśli podlega jurysdykcji Enternova Kft., jest automatycznie kierowana do niego w celu przetworzenia.

2.1.1 Non-węgierski winiety – usługa niewęgierska, tylko dla opłat drogowych innych niż węgierskie

W tym systemie Network Line Ltd. (Spółka) sprzedaje prawa dostępu (naklejki autostradowe) na sieciach dróg płatnych poza Węgrami. W rezultacie wszystko, co jest związane ze sprzedażą naklejek autostradowych dla sieci drogowej poza Węgrami, ma być powiązane z odpowiedzialnością i uprawnieniami Network Line Ltd. Opłatami za korzystanie z dróg spoza Węgier należy zarządzać oddzielnie od usług związanych z węgierską siecią dróg płatnych, niezależnie od tego, że z tych odrębnych usług można korzystać tutaj w tym samym systemie.

 • Network Line Ltd. nie ponosi odpowiedzialności w przypadku powstania sporu prawnego w związku ze sprzedażą winiety na Węgrzech.
 • Network Line Ltd. zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności wynikającej ze sprzedaży węgierskich naklejek drogowych.

Dane Network Line Ltd.:

 • Wille Hova 1
 • BN3 3DH
 • Brighton i Hove
 • Numer podatkowy: 22013 28802

Z Network Line Ltd można się skontaktować poprzez system zgłoszeń pomocy technicznej z menu kontaktu i stopki. Po otwarciu danego zgłoszenia pomocy technicznej jego zawartość, jeśli podlega jurysdykcji Network Line Ltd., jest automatycznie kierowana do niego w celu przetworzenia.

2.2 Koncepcje

 • Warunki Umowy: niniejszy Dokument, Regulamin Handlowy, Regulamin
 • Operatorzy: 1. Enternova Kft (opłata za przejazd na Węgrzech) i 2. Network Line Ltd (opłata za usługi poza Węgrami).
 • Użytkownik: osoba odwiedzająca Stronę (Aplikację), Klient.
 • Strony: Operator i Użytkownik łącznie.
 • Aplikacja: oprogramowanie, które można zainstalować na urządzeniach z systemem Android i IOS.
 • Strona trzecia: pierwotny wystawca zakupionego produktu lub usługi (w przypadku winiety: główny przedstawiciel handlowy Krajowego Tolla).
 • Strona internetowa: domena, strona internetowa służąca do zawarcia umowy, a także bezpośrednio powiązane z nią aplikacje Android i IOS.
 • Dokument: Umowa pomiędzy Spółką a Użytkownikiem wynikająca z korzystania z Serwisu: Dokument aktualny.
 • Produkt, Usługa: rzecz oferowana w Serwisie i przeznaczona do sprzedaży, będąca przedmiotem aktualnej Umowy.
 • Winiety: potoczna nazwa opłaty drogowej.
 • Znak majestatu: kod kraju wydającego i rejestrującego numer rejestracyjny pojazdu, kraj pochodzenia.
 • Kraj pochodzenia: znak Królewskiej Mości
 • Usługa wygody: część stanowiąca wartość dodaną w procesie administracyjnym oferowana przez Stronę i Aplikacje (6.1.2).
 • Usługa Comfortia: usługa o wartości dodanej, za podstawową opłatę, którą Operator świadczy automatycznie Użytkownikowi (6.1.2). 
 • Auxil: usługa pomocy przy naprawie mandatów drogowych.
 • Faktura: dowód księgowy transakcji płatniczej. Nie daje to samo w sobie prawa do rozpoczęcia korzystania z usługi odpłatnej.
 • Potwierdzenie: potwierdzenie księgowe transakcji płatniczej. Nie daje to samo w sobie prawa do rozpoczęcia korzystania z usługi odpłatnej.
 • Dowód: dokument elektroniczny identyfikujący zakupioną usługę. W przypadku Winiety musi zawierać numer rejestracyjny, kraj pochodzenia (podpis), datę wejścia w życie i datę wygaśnięcia, kraj docelowy, typ pojazdu (klasyfikacja według kategorii), a w niektórych przypadkach przypadkach inne dane identyfikacyjne.

3.1 Zakres i akceptacja aktualnego Dokumentu

Treść powstałej umowy określa aktualny Dokument w uzupełnieniu do przepisów odpowiedniego obowiązującego ustawodawstwa. Odpowiednio aktualny Dokument zawiera prawa i obowiązki Użytkownika i Operatora, a także warunki zawarcia Umowy, terminy realizacji, warunki płatności, zasady odpowiedzialności oraz warunki korzystania z prawa odstąpienia od umowy .

Przed sfinalizowaniem zamówienia Użytkownik ma obowiązek zapoznać się z postanowieniami aktualnego Dokumentu. Dokonując zakupów za pośrednictwem Serwisu Użytkownik akceptuje postanowienia niniejszego Dokumentu. Dokument stanowi nieodłączną część umowy pomiędzy Stronami.

4.1 Postanowienia podstawowe

Aktualny Dokument został umieszczony w stopce aktualnego Serwisu, jest dostępny w kilku językach, obowiązuje od określonej daty i obowiązuje do odwołania. Korzystając z Serwisu, w szczególności podczas składania zamówienia i poprzez wyraźne zaznaczenie odpowiedniego pola, Użytkownik akceptuje, że wszelkie regulacje związane z korzystaniem z Serwisu automatycznie go dotyczą. 

Jeżeli Użytkownik uzyskuje dostęp do Strony internetowej prowadzonej przez Spółkę lub korzysta z powiązanych z nią aplikacji, zapoznaje się w jakikolwiek sposób z ich zawartością, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że treść Dokumentu jest dla niego wiążąca. Operator uprawniony jest do jednostronnej modyfikacji treści Dokumentu, która nie działa wstecz.

5.1 Gama produktów i usług dostępnych do zakupu

Na Stronie internetowej można przede wszystkim przeglądać i kupować online winiety (opłaty drogowe, opłaty drogowe i Certyfikat to potwierdzający), a także oferty ubezpieczeń podróżnych i usług związanych z podróżowaniem.

Ceny produktów mogą być wyświetlane w różnych walutach i zawierać obowiązujące podatki na podstawie wystawionej faktury i siedziby firmy obsługującej. Szczegółowe opisy produktów i możliwości wyboru opcji znajdziesz na stronach produktów. Kursy walut aktualizowane są co 24 godziny za pomocą wskaźnika kursów walut MNB.

5.2 Złożenie i realizacja zamówienia

Operator dołoży wszelkich starań, aby zapewnić Użytkownikowi jakość usług, jakiej Użytkownik może zasadnie oczekiwać w oparciu o swoje doświadczenie i doświadczenie.

Operator uważa umowę za wykonaną z chwilą przekazania przez Operatora zamówienia na zamówiony przez Użytkownika produkt lub usługę właściwej Osobie Trzeciej i może zweryfikować żądanie niezależnie od tego, jak Osoba Trzecia zachowa się w odniesieniu do rzeczywistego czasu i sposób rejestracji w systemie.

Utworzenie przez Użytkownika transakcji uiszczania opłaty i jej data nie oznacza samo w sobie ważnego prawa do korzystania, do czasu otrzymania przez Użytkownika Certyfikatu uprawniającego do korzystania z danej usługi z systemu Serwisu. Potwierdzenia płatności, faktury i identyfikatory transakcji związanych z płatnościami (na przykład przesyłka wysłana, e-mail, SMS) same w sobie nie stanowią prawa do użytkowania. W rezultacie, w związku z ewentualną karą pieniężną lub innym zdarzeniem szkodowym, zdarzenia związane z transakcją płatniczą nie dają podstawy prawnej do roszczenia lub żądania odszkodowania. 

Operator realizuje oferowaną usługę w terminie maksymalnie 30 minut od dnia prawidłowego złożenia zamówienia. System wskazuje aktualnie przewidywany czas realizacji danej usługi przed, a w niektórych przypadkach także po złożeniu zamówienia. Jednocześnie pojawiająca się w niektórych przypadkach data ważności zegara odliczającego nie oznacza automatycznego prawa do korzystania do czasu faktycznego otrzymania przez Użytkownika Certyfikatu elektronicznego. Zegar odliczający służy wyłącznie do celów informacyjnych. Realizacja zwykle następuje wcześniej niż wskazany termin, natomiast w rzadkich przypadkach następuje później.

Operator oświadcza, że ​​przy każdym zamówieniu dokłada wszelkich starań. Operator gwarantuje, że w przypadku braku możliwości realizacji zamówienia na dany produkt we wskazanym terminie, niezwłocznie powiadomi o tym Użytkownika za pośrednictwem jednego z podanych danych kontaktowych. W takich przypadkach, na podstawie umowy ustnej lub udokumentowanej pisemnie, Operator może podjąć ponowną próbę realizacji zamówienia, jeżeli Użytkownik wyraził na to wyraźną zgodę. W przeciwnym razie Operator prześle dokument potwierdzający rezygnację z zamówienia i automatycznie w ciągu 5-8 dni roboczych przekaże Użytkownikowi całą kwotę zakupu na kartę bankową użytą do płatności. Zwrotu środków można dokonać wyłącznie na urządzenie źródłowe.

6.1 Cena zakupu i warunki płatności

O wydaniu Certyfikatu może decydować wyłącznie strona trzecia, czyli organ faktycznie odpowiedzialny. Certyfikat naklejek autostradowych wydawany jest przez właściwy organ na podstawie lokalnych przepisów, rozporządzeń i ustaw, za pośrednictwem Strony internetowej. Ubezpieczenie podróżne lub inna usługa wystawiana jest przez daną Osobę Trzecią za pośrednictwem Serwisu.

Operator nie ma wpływu na decyzję organu odpowiedzialnego o wydaniu lub odmowie wydania Certyfikatu związanego z winiety lub jakąkolwiek inną usługą, jednakże w przypadku, gdy usługa oferowana przez Operatora lub Stronę Trzecią nie powiedzie się z powodu błędu komunikacyjnego pomiędzy nimi i będzie widoczny na ten znak Operator zobowiązuje się powiadomić Użytkownika w jeden z dostępnych sposobów i zgodnie z oczekiwaniami sfinalizować lub anulować transakcję.

Szczegółowe warunki prawa korzystania z drogi ustalają wspólnie (główny) przedstawiciel danego rządu i organ. Aktualne warunki korzystania z dróg ustalane są zgodnie z własnymi Warunkami Umowy firmy obsługującej daną sieć drogową, co pozostaje poza zakresem usług i odpowiedzialności Spółek obsługujących tę Stronę.

Podana cena produktów ubezpieczenia podróżnego obejmuje składkę ubezpieczeniową danego obszaru na zamówiony okres i warunki, a także usługę wygody i prowizję Operatora.

Pozostałe szczegółowe warunki ubezpieczenia określa firma wystawiająca ofertę lub wirtualna polisa. Aktualne warunki ubezpieczenia ustalane są zgodnie z odpowiednimi Warunkami Umowy danego towarzystwa ubezpieczeniowego, które warunki i opcje oferowane są Użytkownikowi przez Operatora.

Za usługi i produkty zamówione w Serwisie uważa się usługi i produkty Osób Trzecich, dla których Operator udostępnia system internetowy oraz pomoc półautomatyczną lub automatyczną. W wielu przypadkach Usługi i produkty uzupełniane są o podstawowe usługi stanowiące wartość dodaną, a w innych przypadkach rozszerzane są o opcjonalne usługi dodatkowe.

Paragon i faktura wynikająca z podsumowania pierwotnej usługi podstawowej świadczonej przez Stronę Trzecią oraz opłat i prowizji Operatora za samoobsługę i Komfort i Comfortia zostaną wystawione przez Operatora i dostarczone Użytkownikowi. W niektórych przypadkach Operator może przesłać Użytkownikowi paragon i zaświadczenie wystawione przez Osobę Trzecią w osobnej wiadomości e-mail. 

W każdym przypadku Użytkownik musi poczekać na Certyfikat, nawet jeśli inne dokumenty (takie jak faktury, paragony) już dotarły lub ich dostawa opóźniła się. Jeżeli usługa SMS jest aktywna, Operator wyśle ​​także wiadomość SMS o wejściu w życie usługi, co samo w sobie również nie jest uznawane za Dowód.

6.1.2 Usługa Comfortia (nieuwzględniona w węgierskich opłatach za autostrady)

Comfortia jest integralną częścią procesu zakupu winiety, który jest częścią ceny dla użytkownika końcowego, z usługą o wartości dodanej i zwiększonej.

Główna usługa wtyczki Comfortia tworzona jest automatycznie w przypadku zakupu winiety, w ramach której Operator na podstawie czasu realizacji transakcji płatniczej daje Użytkownikowi 48 godzin na upewnienie się, że numer opłaty podany w momencie składania zamówienia, jest tworzony automatycznie, zły typ pojazdu lub błędnie wprowadzony sposób użytkowania dróg, złóż wniosek o zmianę okresu ważności lub daty początkowej, kraju pochodzenia (majestatu) i danych kraju docelowego za pośrednictwem systemu zgłoszeń wsparcia.

Możliwości modyfikacji przez Comfortię w zasadzie nie są dostępne w Warunkach Umów Osób Trzecich, zwłaszcza w przypadku zmiany kraju docelowego, co do której nie ma porozumienia pomiędzy zarządcami dróg każdego kraju. W takich przypadkach Operator przejmuje koszty, opłaty administracyjne i administracyjne, utratę zysku, brak oczekiwanego zysku dla Użytkownika inicjującego żądanie.

Dodatkową usługą Comfortia jest Auxil, która zapewnia bezpłatną administrację opłatami drogowymi zakupionymi w Systemie w sytuacji, gdy Użytkownik zostanie ukarany karą za zakupiony w Systemie winiety pomimo posiadania ważnej opłaty drogowej lub wpisania maksymalnie jednego (1) znaku podczas wprowadzenie numeru rejestracyjnego. Dzięki Auxil Comfortia zapewnia Użytkownikowi możliwość bezpłatnego skorzystania ze współpracy Operatora w celu przeprowadzenia procedury prawnej w takich przypadkach, odwołania, przygotowania i profesjonalnego złożenia wniosku o uczciwość lub docelowo rozłożenie płatności na raty, w języku danego kraju oraz w ramach autoryzowanego kontaktu z organem.

6.1.3 Opłata za wygodę

Opłata za wygodę jest definiowana jako podstawowa żądana usługa, obejmująca wartość dodanej pomocy ludzkiej, koszty transakcji kartą bankową, opłaty za SMS-y, utrzymanie całodobowej obsługi klienta na żywo, podatek od sprzedaży, warunki dotyczące zasobów mechanicznych i ludzkich niezbędnych do działania systemu prowadzonego przez Operatora oraz, w stosownych przypadkach, opłatę za różnicę kursową.

Opłata za wygodę w tym sektorze jest ogólnie przyjętym i prawnie używanym terminem stosowanym przez Zarząd Dróg Państwowych wielu krajów w odniesieniu do ich partnerów będących sprzedawcami internetowymi. Opłata za wygodę w zasadzie nie jest definiowana przez Trzecią Stronę, która ją dostarcza, lecz Operator, oprócz wspomnianego już zestawienia, definiuje ją w taki sposób, że winiety będzie można wymienić przy pomocy usługi nawet jeśli np. , Użytkownik zapomniał ją kupić na czas, czyli opłata już przejechała odcinek, ale nie przeszła ona jeszcze pod kontrolę (kamery), więc istnieje sposób, aby kupić naklejkę pilnie, online, bez zatrzymywania się. Dodatkowo w tym systemie wszystko to można zrobić bez rejestracji, szybciej niż przeciętnie, co jest szczególnie istotne ze względu na specyfikę sytuacji (Użytkownik nie może zatrzymać się na autostradzie). W ten sposób można prawnie uniknąć np. szczególnie wysokiej kary. 

W zakres Opłaty za wygodę wchodzi także likwidacja barier językowych (Użytkownik może robić zakupy w systemie wyświetlanym w jego własnym języku), stałe godziny otwarcia oraz dyżury nocne (w przypadku, gdy zamknięty jest fizyczny punkt sprzedaży znajdujący się na trasie Użytkownika), zakupy bez konieczności zatrzymywania się (Użytkownik nie musi przerywać podróży i odwiedzać fizycznego punktu sprzedaży), czy wreszcie uniknięcie opóźnień w podróży spowodowanych kolejkami, oczekiwaniem czy przestojem fizycznego punktu sprzedaży (np. stacji benzynowej godzina zmiany biegów).

Opłata za wygodę jest dopłatą, którą Operator dolicza do ceny końcowej w celu zapewnienia własnej opłacalności ekonomicznej. Biorąc pod uwagę, że winiety nie jest produktem samym w sobie, ale symbolicznym certyfikatem opłaty drogowej, w większości przypadków wskazana cena winiety nie obejmuje jeszcze – i nie może obejmować – ceny dla użytkownika końcowego powiększonej o opłatę za wygodę. Dlatego w większości przypadków jest to powód, dla którego wybór winiety i pokazana na nim cena (opłata) jest niższa niż ostateczna opłata do zapłaty, która ostatecznie wyświetla się w menu kasy. 

Informacje o istnieniu opłaty za wygodę znajdziesz w niniejszym regulaminie, przy czym w każdym przypadku dokładna cena dzienna* jest wyraźnie wyświetlona w oknie podsumowania przed dokonaniem płatności – w miejscu, w którym agregowane są pozostałe dane zakupionego produktu. Ponadto w większości przypadków aplikacja bankowa Użytkownika prosi o zgodę na dokonanie płatności, która musi wyraźnie wskazywać kwotę do potrącenia. Użytkownik może nawet w tym momencie odstąpić od zakupu, jeśli nie zapoznał się z treścią podsumowania i ostatecznej ceny do zapłaty lub niniejszego dokumentu z dostateczną uwagą, mimo że zapoznał się z treścią niniejszego dokumentu poprzez jego akceptację. 

Opłata za wygodę nie podlega zwrotowi, a jej zakres lub istnienie nie może stanowić podstawy prawnej do kwestionowania jej przez użytkownika końcowego, nawet jeśli ta sama opłata jest niższa u innego sprzedawcy lub jest wolna od tej opłaty u głównego dystrybutora. Samo istnienie lub wysokość opłaty za wygodę nie może być podstawą sporu, w którym Użytkownik domaga się zwrotu opłaty za wygodę, jej części lub całego produktu – na tej podstawie, że uważa tę opłatę „mimo wszystko” za wysoką , po skądinąd ważnym zakupie. 

Jednakże, w oparciu o indywidualną wycenę, później obowiązującą opłatę można odzyskać nawet wówczas, gdy cały proces transakcyjny faktycznie wyrządził Operatorowi znaczną stratę, ale wszystko po to, aby Użytkownik otrzymał pełny zwrot pieniędzy i mógł wrócić do tej samej sytuacji, kiedy znów może swobodnie decydować, gdzie chcesz kupić dane myto. We wszystkich przypadkach uwzględniamy takie żądania, zgodnie z pkt. 6.2.3.

6.1.4 Opłaty za udogodnienia nie są częścią niniejszych Ogólnych Warunków. Dlaczego?

Dokument ten został utworzony w określonej dacie, którą można znaleźć na dole dokumentu. Jednakże opłaty za wygodę stale wahają się o kilka punktów procentowych. Powodem tego jest ciągła zmiana kursów walut. Biorąc pod uwagę, że system ten umożliwia płatność w różnych walutach, a czasami moduł bankowy sam w dalszym ciągu zmienia (przelicza) walutę, opłat tych nie można z całą dokładnością ustalić w tym dokumencie, gdyż byłoby to mylące. Operator kilka razy dziennie odpytuje kursy walut MNB, a system na bieżąco dostosowuje opłaty za wygodę do kursów walut. Jednakże łączna cena naklejki powiększona o opłatę za wygodę i inne koszty dodatkowe jest wyraźnie wskazana w oknie przed dokonaniem płatności. Łączna kwota do zapłaty jest zatem wyróżniona w menu kasy w taki sposób, że jest to rzeczywista kwota całkowita, która nie ulega zmianie nawet po kliknięciu przez Użytkownika przycisku „zapłać” i zrealizowaniu transakcji. Tym samym nie ma możliwości zobaczenia przez Użytkownika innej ceny w menu kasy i bank naliczy inną cenę. Wyjątkiem może być możliwy błąd techniczny, ale nie jest to wcale typowe dla komunikacji pomiędzy bezpiecznymi systemami płatności. W takim przypadku Operator przyjmuje na siebie ciężary, które mogły niekorzystnie wpłynąć na Użytkownika i że zapoznając się z podsumowaniem nie spodziewał się on dodatkowych kosztów. Przypadek taki nie charakteryzuje jednak działania systemu.

6.2. Prawo odstąpienia od umowy

W Serwisie można zamawiać i korzystać z wirtualnych produktów i usług. W rezultacie ogólnie przyjęte lub znane sposoby zwrotu towaru nie mają zastosowania lub obowiązują jedynie częściowo. Tym samym w niektórych przypadkach Użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy w momencie zakupu. 

6.2.1 Odstąpienie od umowy – węgierski zakup za przejazd

W przypadku myta węgierskiego, jeżeli Użytkownik utworzył pomyślną transakcję płatniczą, jednocześnie traci prawo do anulowania. Prawo użytkownika do odstąpienia od umowy zawartej zaocznie zostało określone w rozporządzeniu (HU) 45/2014. (II. 26.) Zgodnie z § 29 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Rządu nie przysługuje mu to.

Zwrot proporcjonalny do czasu: Użytkownik nie ma możliwości żądania zwrotu opłaty proporcjonalnej do czasu za zużyty lub częściowo wykorzystany Magyar winiety, niezależnie od tego, czy zaczął korzystać z usługi i w jakich proporcjach z niej korzystał.

6.2.2 Odstąpienie od umowy – zakup za opłatą poza Węgrami

Jeżeli Użytkownik utworzył pomyślną transakcję płatniczą i data wejścia w życie zakupionego (nie węgierskiego) winiety przypada co najmniej 30 minut po złożeniu wniosku o anulowanie, a Użytkownik nie zgłosi się po naklejkę autostradową, jest on chroniony przez Usługa cenowa podstawowa Comfortia, gdyż system Evignet24 zapewnia Użytkownikowi dodatkowe bezpieczeństwo poza możliwością dodatkowej modyfikacji (6.1.2.) w ramach usługi dodanej Comfortia. W tym kontekście, jeśli Użytkownik nie odbierze zakupionej (niewęgierskiej) naklejki autostradowej, a winiety zacznie obowiązywać co najmniej 30 minut później – jak wskazano Operatorowi, wówczas ma on możliwość zażądania zwrotu pełnej opłaty. Dla większości zarządców dróg nie byłoby to możliwe, jednak Operator podejmuje się tego na własny koszt i odpowiedzialność w ramach usługi o wartości dodanej, z opłatą podstawową Comfortia.

Otwarte zgłoszenie wsparcia zostanie rozpatrzone przez Operatora w ciągu 15 minut (czas ten nie jest wliczany do 30 minut) i jeżeli nie zachodzą okoliczności uniemożliwiające zwrot pieniędzy, Użytkownik może ubiegać się o zwrot całej wpłaconej kwoty, o czym Operator poinformuje zwrócić w ciągu 5-8 dni roboczych, bezpośrednio na pierwotną kartę bankową transakcji. W przypadku zwrotu środków winiety zostanie wycofany zanim zacznie obowiązywać. 

Wygaśnięcie prawa do odstąpienia od umowy – zakup za opłatą spoza Węgier

 • W przypadku prawa do odstąpienia od zakupu niewęgierskiego winiety przestrzegamy tych samych przepisów i wymogów prawnych, jakie nakłada na siebie kraj wydający dany winiety. Jest to unikalne dla każdego kraju. Postanowienia te opierają się na warunkach umownych wydanych przez głównego dystrybutora opłat drogowych w danym kraju. Aby zatem Użytkownicy Evignet24 nie musieli oddzielnie studiować tych dokumentów, jeśli Użytkownik chce skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy w związku z zakupionym tutaj niewęgierskim winiety, może przesłać swoją prośbę za pośrednictwem formularza kontaktowego, a będziemy postępować zgodnie z obowiązującym prawem danego kraju, stosując dokładnie te same prawa, do których byłby uprawniony Użytkownik, gdyby zakupił opłatę bezpośrednio od pierwotnego głównego dystrybutora. Tym samym fakt, że Użytkownik nie nabył naklejki autostradowej bezpośrednio od konkretnego zarządcy drogi, wcale nie oznacza, że ​​nie mógł za naszym pośrednictwem skorzystać ze swojego uprawnienia, co i tak mógł zrobić. Wszystkie takie wnioski zostaną rozpatrzone i rozpatrzone zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju. Jeżeli mimo wszystko Klient jest szczególnie zainteresowany aktualnymi przepisami danego kraju, może w każdej chwili zapoznać się z nimi na stronie internetowej operatora i zarządcy danej autostrady, a jeśli uważa, że ​​nie postępowaliśmy zgodnie z nimi, może złożyć do nas skargę. Zapewniamy, że dokonamy wszelkich poprawek, aby Twoje interesy nie zostały naruszone nawet w porównaniu do sytuacji, gdybyś kupował u głównego dystrybutora.

 • W przypadku austriackich opłat za autostrady, prawo do odstąpienia od umowy obowiązuje z datą ważności +1 dzień. Oznacza to, że zakupiony austriacki winiety można zwrócić u Operatora do 24 godzin po upływie okresu ważności, a cała wniesiona opłata zostanie zwrócona.
  Zakup austriackiego winiety nie jest możliwy dla austriackich, niemieckich i szwajcarskich tablic rejestracyjnych. 
  W przypadku austriackich naklejek autostradowych, jeżeli Klient dokonał zakupu tutaj i wpisał swoje dane błędnie, za co zostanie ukarany karą pieniężną, lub jeżeli będzie to spowodowane błędem Operatora, Operator poniesie koszt Cienki.

6.2.3 Rezygnacja z produktów ubezpieczeniowych

Prawo do odstąpienia od umowy wygasa w następujących przypadkach:

 • Jeżeli Użytkownik złożył ofertę zawarcia umowy, Użytkownik ma prawo wycofać ofertę przed zawarciem umowy, co powoduje wygaśnięcie wiążącego charakteru oferty obejmującej zawarcie umowy.
 • Prawo odstąpienia od umowy uważa się za wykonane w terminie, jeżeli Użytkownik zawarł umowę internetową, która powstała poprzez akceptację aktualnego Dokumentu.
 • W przypadku umowy o świadczenie usługi, po zrealizowaniu całości usługi, jeżeli Operator przystąpił do jej świadczenia za wyraźną, uprzednią zgodą Użytkownika i przyjął do wiadomości, że traci prawo do odstąpienia od umowy po wykonanie usługi jako całości.
 • W przypadku produktu lub usługi, na której wartość lub cenę Spółka nie ma wpływu, prawo do odstąpienia od umowy uzależnione jest od ewentualnych wahań na rynku pieniężnym nawet w terminie wyznaczonym na skorzystanie z prawa odstąpienia.

6.3 Zastrzeżenie praw, klauzula własności

Operator zastrzega sobie prawo do rozpowszechniania Serwisu lub dowolnej jego części oraz treści w nim występujących, a także Serwisu. Teksty, ryciny, zdjęcia i ilustracje znajdujące się w Serwisie stanowią własność intelektualną Operatora. Naśladowanie, kopiowanie lub wykorzystywanie ich po zmianie w możliwy do zidentyfikowania sposób jest niezgodne z prawem. 

Kod programowy Serwisu i Aplikacji jest unikalny i stanowi własność intelektualną Operatora. Zapisywanie kodu programu serwisu i wykorzystywanie go w innej witrynie w części lub w całości, w postaci oryginalnej lub zmodyfikowanej, jest czynem naruszającym prawo. 

7.1 Postanowienia różne

Jeżeli jakakolwiek część bieżącego Dokumentu stanie się nieważna, niezgodna z prawem lub niewykonalna, nie będzie to miało wpływu na ważność, legalność i wykonalność pozostałych części.

Jeżeli Operator nie skorzysta z uprawnienia wynikającego z aktualnego Dokumentu, nieskorzystanie z uprawnienia nie może być traktowane jako zrzeczenie się danego uprawnienia. Zrzeczenie się jakichkolwiek praw jest ważne tylko wtedy, gdy zostało wyraźnie określone na piśmie. Fakt, że Operator w danym przypadku nie przestrzega ściśle istotnego warunku lub zastrzeżenia Dokumentu, nie oznacza, że ​​odstępuje od niego lub nalega na przestrzeganie danego warunku lub zastrzeżenia w przyszłości.

Dokonywanie zakupów za pośrednictwem Serwisu zakłada zasadniczo znajomość i akceptację przez Użytkownika możliwości, praktyk i ograniczeń Internetu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że musi ocenić możliwe ryzyko związane z przeglądaniem i zakupami oraz że musi osobiście zapewnić bezpieczne korzystanie z infrastruktury i ochronę przechowywanych na niej danych.

Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku działania VIS majere lub innych zdarzeń od niego niezależnych, w tym między innymi:

 • W związku z użytkowaniem lub nieprawidłowym działaniem Strony internetowej,
 • Od zmiany danych przez kogokolwiek,
 • W związku z opóźnieniem w przekazywaniu informacji,
 • Za szkody wynikające z błędów oprogramowania, błędów sieci internetowej, innych błędów technicznych, błędów linii lub systemu.
 • Ponadto, jeśli opóźnienie w działaniu lub inny problem lub błąd wynika z niedokładnych lub błędnych danych podanych przez Użytkownika.

7.2 System rozpatrywania reklamacji

Celem Serwisu jest realizacja wszelkich zamówień w odpowiedniej jakości przy pełnym zadowoleniu Użytkownika. Jeżeli Użytkownik nadal ma zastrzeżenia do Umowy lub jej wykonania, może je zgłosić poprzez system zgłoszeń wsparcia Operatora.

Użytkownik może złożyć pisemny wniosek lub skargę we własnym imieniu, za pośrednictwem stworzonego w tym celu systemu zgłoszeń do pomocy technicznej. Z prawa do anulowania, modyfikacji, wycofania i rozpatrywania reklamacji można skorzystać wyłącznie z adresu e-mail będącego częścią pierwotnego zakupu.

Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na rozpatrzenie reklamacji, Operator sporządza protokół ze złożonej reklamacji i jej stanowisko w jej sprawie, które w terminie 15 dni kalendarzowych rozpatruje ponownie i powiadamia Użytkownika o swoim ostatecznym stanowisku. 

8.1 Odpowiedzialność

Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia powstałe w związku z zamówieniem produktu lub usługi, jeżeli można wykazać, że powstało ono w części lub w całości na skutek błędu lub nieostrożności Użytkownika.

Mogą to być np. dane błędnie wprowadzone przez Użytkownika, obszar docelowy, kraj pochodzenia (majestat), numer rejestracyjny, okres ważności, klasyfikacja kategorii pojazdu, dane dotyczące podróży, dane osobowe, dane pojazdu, a także wynikające z specyfikę zakłóceń w infrastrukturze internetowej spowodowanych opóźnieniami.

Poza tym, na skutek niecierpliwości i nieostrożności Użytkownika, jeśli skorzysta on z danej usługi wcześniej lub w inny sposób niż dotychczas, przekonał się ponad wszelką wątpliwość, że rzeczywiście posiada Certyfikat, z którego pochodzą wszystkie istotne dane dotyczące wyjazdu , dane osobowe i pojazd można skutecznie zidentyfikować .

 • Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że oczekiwanie określonego czasu do faktycznej realizacji jego zamówienia leży wyłącznie w jego interesie. Następnie należy upewnić się, że dany certyfikat faktycznie dotarł oraz że dane są prawidłowe i aktualne.

 • Użytkownik ma obowiązek zapoznać się z otrzymanym od swojego zamówienia potwierdzeniem, fakturą, paragonem, certyfikatem (jeśli usługa SMS jest aktywna, także wiadomością SMS) i porównać je z danymi własnymi lub zamawiającego. Użytkownik może skorzystać z usługi odpłatnej (np. korzystanie z dróg) dopiero wtedy, gdy został ponad wszelką wątpliwość przekonany za pomocą Certyfikatu o prawidłowości potwierdzonych danych.

 • Użytkownik może korzystać z usługi (np. korzystania z drogi) wyłącznie na własne ryzyko, co w przypadku nieuiszczenia opłaty może skutkować nałożeniem kary pieniężnej lub nieuprawnione korzystanie z usługi może skutkować innymi niedogodnościami.

 • Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w oparciu o postanowienia niniejszego Dokumentu nie można nakładać odpowiedzialności pieniężnej ani niepieniężnej na Operatora, ani na osoby, przedsiębiorstwa, osoby trzecie, spółki lub spółki powiązane z Serwisem.

 • Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że musi samodzielnie zidentyfikować Certyfikat dla konkretnej Usługi. Operator przesyła do wiadomości e-mail zawierającej Certyfikat załącznik oznaczony słowem Certyfikat. Błędna identyfikacja lub pomylenie Certyfikatu z inną literą systemową następuje na odpowiedzialność Użytkownika.

Operator zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z przypadku, gdy Użytkownik podał nieprawidłowe, nieprawdziwe lub niedokładne dane, lub nie doczekał okresu, w którym otrzymał faktyczne Potwierdzenie Zamówienia, lub gdy nie był należycie przekonany o prawidłowości napływającego Potwierdzenia zawartych danych lub jeżeli Użytkownik błędnie uznał za dowód użycia samą transakcję uiszczenia opłaty lub potwierdzenie otrzymania zamówienia, fakturę, paragon, e-mail, SMS.

Operator zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za odszkodowania powstałe w przypadku, gdy podróż Użytkownika napotka nieoczekiwane trudności, na przykład dlatego, że musiał on czekać na potwierdzenie (takie jak Certyfikat) od Operatora, lub z powodu jakichkolwiek problemów, niedogodności, kosztów związanych z potwierdzenia lub w jego wyniku, lub inną szkodę majątkową lub niemajątkową, w tym podróże służbowe lub prywatne i wszelkiego rodzaju wydatki z nimi związane, które mogą być wydatkami zaplanowanymi wcześniej lub nieoczekiwanymi.

 • Operator nie zwraca kosztów podróży i wypadków, mandatów, kar, kosztów paliwa, użytkowania pojazdu i opłat za wynajem, opłat parkingowych, opłat za przechowywanie lub dostawę, wynajmowanych mieszkań, wynajmowanych samochodów, odzieży, posiłków, zwrotów kosztów leczenia, a także rzekomych szkód powstałych spowodowane przerwami za granicą lub gdzie indziej, szkodami rzeczywistymi oraz innymi szkodami majątkowymi lub niemajątkowymi, które Użytkownik chce z jakiegokolwiek powodu przenieść na Operatora lub osobę trzecią w wyniku lub w związku z korzystaniem z usługi.

 • Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z polem, które należy zaznaczyć w momencie zakupu, akceptując aktualne Warunki Umowy, nie ma prawa dochodzić odszkodowania ani obciążeń zwrotnych od Serwisu i Operatora, ani bezpośrednio (na przykład poprzez narzucanie grzywny) ani pośredniego, takiego jak podróż na skutek szkody lub niedogodności mających wpływ na jej okoliczności.

 • Operator nie ponosi odpowiedzialności za brak powiadomień spowodowany wpisanym adresem e-mail lub numerem telefonu SMS, a także za to, że system pocztowy użytkownika wysyła pocztę przychodzącą głównie do innego folderu (śmieci, reklamy, inne) lub jeśli użytkownik ją usunie, nie nie otrzyma go lub nie wykryje go z innych powodów, a także z jakiegokolwiek powodu nie otrzyma wiadomości SMS wysłanej przez Serwis.

 • Operator nie ponosi odpowiedzialności za odszkodowanie, jeżeli w dalszym ciągu nie jest w stanie świadczyć zamówionej Usługi. W takim przypadku odpowiada jedynie za zwrot kwoty na rachunek źródłowy Użytkownika w zakresie kwoty widniejącej w transakcji płatniczej.

 • Operator rejestruje wypełnienia formularzy oraz transakcje i przedstawia je jako dowód działającemu organowi w przypadku ewentualnego sporu prawnego. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w takim przypadku jedynie plik logów systemowych przesłany przez Operatora jest miarodajny dla ustalenia, jakie faktyczne dane złożył pierwotne zamówienie Użytkownika oraz jaką faktycznie usługę Operator wykonał lub nie wykonał zgodnie z nim lub inaczej niż to.

8.1.2 Koszty postępowania sądowego i odpowiedzialność

Jeżeli Użytkownik lub osoba niebędąca Użytkownikiem wniesie pozew przeciwko Operatorowi, korzystając z domniemanych środków prawnych i możliwości prawnych, a przegra pozew w postępowaniu lub postępowanie zostanie umorzone przez organ z powodu braku dowodów, wówczas Użytkownik lub osoba wszczynająca postępowanie przyjmuje do wiadomości, że poniesione koszty zostaną przez Operatora zażądane z powrotem w formie powiązanego z tym pozwu, który w zależności od przypadku może mieć na celu zadośćuczynienie, odszkodowanie, chociażby w związku z naruszenie dobrego imienia Serwisu.

8.2. Obowiązujące ustawodawstwo

Do Umowy zastosowanie mają przepisy prawa Unii, w szczególności zastosowanie mają następujące przepisy:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2018/302 (28 lutego 2018 r.) w sprawie przeciwdziałania nieuzasadnionym ograniczeniom terytorialnym i innym formom dyskryminacji ze względu na narodowość, miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności Klienta na rynku wewnętrznym, a także z 2006 r. /2004/WE oraz w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) 2017/2394 i dyrektywy 2009/22/WE.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 (27 kwietnia 2016 r.) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 • W zakresie sprzedaży opłat drogowych na Węgrzech, które nie są uregulowane w niniejszych Warunkach Handlowych, Indywidualnej Umowie Sprzedawcy zawartej pomiędzy Stronami oraz prawie węgierskim, w szczególności Ustawy z 2011 r. o krajowym systemie płatności mobilnych. Ustawa i ustawa nr 356/2012 o wdrożeniu ustawy o Krajowym Systemie Płatności Mobilnych. (XII.13.) Obowiązuje Rozporządzenie Rządu oraz odpowiednie przepisy ustawy V z 2013 roku Kodeks cywilny.

 • Sprzedaż płatna poza Węgrami podlega Indywidualnej Umowie Sprzedawcy zawartej pomiędzy Stronami oraz odpowiednim przepisom systemu prawnego Wielkiej Brytanii w odniesieniu do tych, które nie są uregulowane w niniejszych Warunkach Handlowych.

9.1 Załącznik

9.1.1 Dobre zarządzanie 

Niezakupienie naklejek autostradowych (opłaty drogowe, myto) w prawidłowy sposób i w terminie może skutkować szczególnie wysoką karą pieniężną, która może wynosić nawet kilkukrotność opłaty podstawowej, dlatego ważne jest, abyś zachowywał się odpowiedzialnie podczas korzystania z pojazdu płatnego dostępne są drogi, autostrady, mosty i tunele. 

Jeśli wjechałeś na drogę płatną, nie możesz już wykupić mandatu, kupując później naklejkę. Nie można uniknąć kary z mocą wsteczną. lub kupując naklejkę w toku, jeśli przejechałeś przez punkt kontrolny i zostało to zarejestrowane przez odpowiedni organ. Zakup uznaje się za zakup w toku, jeżeli wjechałeś na autostradę bez uiszczania opłaty drogowej i zauważywszy ten przejazd do jednej ze stacji benzynowych, kupisz naklejkę w trakcie podróży, po przejechaniu punktu kontrolnego i zarejestrowaniu jej w odpowiednim urzędzie.

Celem kary jest zapewnienie spółce zarządzającej drogami wyższych niż zwykle dochodów. Celem kary nie jest umożliwienie zarządcy drogi odzyskania niezapłaconej z góry kwoty. Jeśli rozumiesz podstawowy cel mandatów, będziesz także świadomy, że mandatu nie można wywołać poprzez pokazanie naklejki korygującej .

Jeśli w jakimkolwiek kraju UE zostałeś ukarany grzywną za nieuiszczenie opłaty za korzystanie z dróg, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta, aby uzyskać środki prawne. W ramach naszej usługi Auxil oferujemy międzynarodowe środki prawne w przypadku stosunkowo wysokich kar pieniężnych (>250€). Usługa jest płatna. Użytkownicy, którzy zakupili przyznaną i sporną naklejkę autostradową w systemie Evignet24, są zwolnieni z opłaty za pomoc prawną. Dla nich bezpłatnie świadczymy usługę będącą częścią usługi wtyczki Comfortia.

Zgłoszenia na usługę można inicjować w systemie zgłoszeń do wsparcia, który jest dostępny w menu kontaktowym oraz w stopce.

etiket.hu I evignet24.com I evignet24.eu

Data: 03.03.2024