Szerződési Feltétlek

1.1 Preambulum

Jelen Szerződési Feltételek hatálya a láblécben felsorolt domain címeken elérhető Honlap rendszerre, valamint a hozzá csatlakozó applikációk és hálózatok jogviszonyaira terjed ki. 

Ön, mint Felhasználó, ha szolgáltatást kíván igénybe venni, vagy vásárolni kíván, feltétlenül olvassa el ezt a dokumentumot, mert egy megrendelés véglegesítésével, és az erre vonatkozó mező kifejezett megjelölésével Ön elfogadja a jelenlegi dokumentum tartalmát, még akkor is, ha utólagosan, bármely szerződési ponttal nem ért egyet, vagy ha a dokumentumot később olvassa el ahhoz képest, mint amikor elfogadta a tartalmát.

Tartalomjegyzék:

1.1 Preambulum

1.2 Bevezető

2.1 A Társaságok adatai

2.2. Fogalmak

3.1 A Szerződési Feltételek hatálya és elfogadása

4.1 Alapvető rendelkezések

5.1 Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

5.2 Megrendelés leadása, teljesítése

6.1 Vételár, fizetési feltételek, kényelmi díj, Comfortia

6.2. Elállás joga

6.3 Jogfenntartás, tulajdonjogi kikötés

7.1 Vegyes rendelkezések

7.2 Panaszkezelés rendje

8.1 Felelősség

8.2 Vonatkozó jogszabályok

9.1 Függelék

1.2 Bevezető

Alapvető célunk a felhasználói elégedettség, ezért ha a jelenlegi Dokumentum vonatkozásában, továbbá a Honlap használatával, az egyes termékekkel, és a vásárlás menetével kapcsolatban kérdése merül fel, illetve egyéni észrevételeit szeretné velünk megosztani, kérjük vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal a támogatási jegyrendszeren keresztül, amely a kapcsolat menüben és a láblécben is elérhető.

2.1 A Társaságok adatai

2.1.1 Magyar autópálya matrica - magyar szolgáltatás, kizárólag a magyarországi autópálya díjakra vonatkozóan

A Magyarország területén található díjköteles úthálózatokra történő felhajtási jogosultságok (autópálya matricák) értékesítését ebben a rendszerben az Enternova Kft. (Társaság) végzi. Ebből adódóan minden, ami a magyarországi úthálózatra vonatkozó autópálya matricák értékesítésével kapcsolatos, az a jelenlegi dokumentum (Szerződési Feltételek, Üzletszabályzat) adott pontjaiban az Enternova Kft. felelősségi és jogköréhez társítandó. A magyarországi úthasználati díjak határozottan elkülönítve kezelendőek a nem magyarországi díjköteles úthálózattal kapcsolatos szolgáltatásoktól, függetlenül attól, hogy ezek az elkülönült szolgáltatások, itt egy azon rendszerben vehetőek igénybe. A szolgáltatása az Nemzeti Mobilfizetési Zrt. által értékesített, központosított mobil értékesítésű szolgáltatásokon alapul.

 • Az Enternova Kft. nem vonható felelősségre abban az esetben, ha nem magyarországi autópálya matrica értékesítéséből keletkező jogvita alakul ki.
 • Az Enternova Kft. elhárít minden jellegű felelősségrevonást, amely a nem magyarországi autópálya matricák értékesítéséből keletkezik.

Az Enternova Kft. adatai:

 • 2116 Zsámbok Hunyadi utca 1.
 • Adószám: 24892955-2-13
 • Cégjegyzékszám: 13 09 186967

Az Enternova Kft. a támogatási jegyrendszeren keresztül érhető el a kapcsolat menüből és a láblécből. Az adott támogatási jegy megnyitásakor annak tartalma, ha az Enternova Kft. illetékességi körébe tartozó, akkor automatikusan ráirányítva kerül feldolgozásra.

2.1.1 Nem Magyar autópálya matrica - nem magyar szolgáltatás, kizárólag a nem magyarországi autópálya díjakra vonatkozóan

A nem Magyarország területén található díjköteles úthálózatokra történő felhajtási jogosultságok (autópálya matricák) értékesítését ebben a rendszerben a Network Line Ltd. (Társaság) végzi. Ebből adódóan minden, ami a nem magyarországi úthálózatra vonatkozó autópálya matricák értékesítésével kapcsolatos, az a jelenlegi dokumentum (Szerződési Feltételek, Üzletszabályzat) adott pontjaiban a Network Line Ltd. felelősségi és jogköréhez társítandó. A nem magyarországi úthasználati díjak határozottan elkülönítve kezelendőek a magyarországi díjköteles úthálózattal kapcsolatos szolgáltatásoktól, függetlenül attól, hogy ezek az elkülönült szolgáltatások, itt egy azon rendszerben vehetőek igénybe.

 • A Network Line Ltd. nem vonható felelősségre abban az esetben, ha magyarországi autópálya matrica értékesítéséből keletkező jogvita alakul ki.
 • A Network Line Ltd. elhárít minden jellegű felelősségrevonást, amely a magyarországi autópálya matricák értékesítéséből keletkezik.

A Network Line Ltd. adatai:

 • Hova Villas 1
 • BN3 3DH
 • Brighton & Hove
 • Adószám: 22013 28802

A Network Line Ltd. a támogatási jegyrendszeren keresztül érhető el a kapcsolat menüből és a láblécből. Az adott támogatási jegy megnyitásakor annak tartalma, ha a Network Line Ltd. illetékességi körébe tartozó, akkor automatikusan ráirányítva kerül feldolgozásra.

2.2 Fogalmak

 • Szerződési Feltételek: a jelen Dokumentum, Üzletszabályzat, Szabályzat
 • Üzemeltetők: 1. az Enternova Kft (Magyar útdíj értékesítés) és 2. Network Line Ltd (nem magyar útdíj értékesítés).
 • Felhasználó: a Honlap (Applikáció) látogatója, vásárló.
 • Felek: Üzemeltető és Felhasználó együttesen.
 • Applikáció: Android és IOS eszközökre telepíthető szoftver.
 • Harmadik fél: a megvásárolt termék vagy szolgáltatás eredeti kibocsátója (autópálya matrica esetében: a Nemzeti Útdíj értékesítési fő meghatalmazott).
 • Honlap: a domain, weboldal, amely a szerződés megkötésére szolgál, továbbá a közvetlenül kapcsolódó Android és IOS Applikációk.
 • Dokumentum: A Társaság és Felhasználó között a Honlap igénybevételével létrejövő (adás-vételi) szerződés: a jelenlegi Dokumentum.
 • Termék, Szolgáltatás: a Honlap kínálatában szereplő és értékesítésre szánt dolog, amely a jelenlegi Szerződés tárgyát képezi.
 • Autópálya matrica: az úthasználati díj, útdíj köznyelvi megnevezése.
 • Felségjel: a jármű forgalmi rendszámát kibocsátó és nyilvántartó ország kódja, származási ország.
 • Származási ország: a Felségjel
 • Kényelmi szolgáltatás: a Honlap és az Applikációk által kínált ügyintézési folyamatban a hozzáadott értéket képviselő rész (6.1.2).
 • Comfortia szolgáltatás: hozzáadott értéket képviselő, alapdíjas szolgáltatás, amelyet az Üzemeltető automatikusan biztosít a Felhasználónak (6.1.2). 
 • Auxil: segélyszolgálat az úthasználati bírságok jogorvoslatára.
 • Számla: a fizetési tranzakció számviteli bizonylata. Önmagában nem ad jogosultságot a díjköteles szolgáltatás igénybevételének megkezdésére.
 • Nyugta: a fizetési tranzakció számviteli bizonylata. Önmagában nem ad jogosultságot a díjköteles szolgáltatás igénybevételének megkezdésére.
 • Bizonylat: elektronikus dokumentum, amely által beazonosítható a megvásárolt szolgáltatás. Autópálya matrica esetében tartalmaznia kell a forgalmi rendszámot, a származási országot (felségjelet), az érvénybelépés, valamint a lejárat dátumát, a célországot, a jármű fajtáját (kategória szerinti besorolását), néhány esetben egyéb azonosító adatokat.

3.1 A jelenlegi Dokumentum hatálya és elfogadása

A létrejövő szerződés tartalmát a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett a jelenlegi Dokumentum határozza meg. Ennek megfelelően a jelenlegi Dokumentum tartalmazza a Felhasználót és az Üzemeltetőt megillető jogokat, kötelezettségeket, továbbá a Szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

Felhasználó a megrendelés véglegesítése előtt köteles megismerni a jelenlegi Dokumentum rendelkezéseit. A Honlapon keresztül történő vásárlással a Felhasználó elfogadja a jelenlegi Dokumentum rendelkezéseit. A Dokumentum a Felek között létrejövő szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

4.1 Alapvető rendelkezések

A jelenlegi Dokumentum a mindenkori Weboldal láblécében került elhelyezésre, több nyelven is elérhető, a megadott dátumtól hatályos és visszavonásig érvényes. Felhasználó a Honlap használatával, de különösen a rendeléskor, és az ehhez kapcsolódó mező kifejezett megjelölésével elfogadja, hogy rá nézve a Honlap használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes. 

Amennyiben Felhasználó belép a Társaság által Üzemeltetett Honlapra, vagy kapcsolódó applikációt használ, ezek tartalmát bármilyen módon olvassa, a Dokumentumban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Üzemeltető jogosult egyoldalúan módosítani a Dokumentum tartalmát, amely visszamenőlegesen nem hatályos.

5.1 A megvásárolható termékek és szolgáltatások köre

A Honlapon elsősorban online autópálya matrica (úthasználati díj, útdíj, illetve az azt igazoló Bizonylat), továbbá utazási biztosítási ajánlatok és utazáshoz kapcsolódó szolgáltatások böngészhetők, vásárolhatóak meg.

A termékekre vonatkozó árak különböző devizanemekben jeleníthetőek meg, és tartalmazzák a hatályos adókat a kibocsátott számla és az üzemeltető Társaság székhelye alapján. A termékek részletes leírásai és a választható opciók a terméklapokon találhatóak meg. A devizaárfolyamok 24 óránként frissülnek az MNB árfolyamindikátor felhasználásával.

5.2 Megrendelés leadása, teljesítése

Az Üzemeltető minden tőle telhetőt megtesz, hogy jártassága és gyakorlata folytán a Felhasználó számára olyan minőségű szolgáltatást nyújtson, ahogyan azt a Felhasználó ésszerűen és az ajánlatokból következően elvárhatja.

A szerződést az Üzemeltető akkor tekinti teljesítettnek, amikor a Felhasználó által megrendelt termék, vagy szolgáltatás igénylését az Üzemeltető az illetékes Harmadik félnél indítványozta és a kérelmezést igazolni tudja, függetlenül attól, hogy a Harmadik fél hogyan jár el a rendszerbe történő bejegyzés tényleges időpontjával és módjával kapcsolatban.

A Felhasználó általi díjfizetési tranzakció létrejötte és annak időpontja önmagában nem jelent érvényes használati jogosultságot, amíg a Felhasználó a Honlap rendszerétől meg nem kapja az adott szolgáltatás igénybevételére feljogosító Bizonylatot. A fizetési nyugta, számla és a fizetéshez kapcsolódó tranzakciós azonosítók (például könyvelt tétel, email, SMS) önmagukban nem jelentenek érvénybelépett használati jogosultságot. Ebből kifolyólag egy esetleges bírságolás, vagy egyéb káresemény kapcsán a fizetési tranzakcióhoz köthető események nem teremtenek követelési, vagy kártérítési igényre indítványozható jogalapot. 

Üzemeltető a felkínált szolgáltatást a megrendelés érvényes leadását követően maximum 30 percen belül feldolgozza. Az adott szolgáltatáshoz tartozó és aktuálisan várható feldolgozási időtartamot a megrendelési folyamat előtt és néhány esetben utána is jelzi a rendszer. Ugyanakkor a néhány esetben megjelenő visszaszámláló óra lejárati időpontja nem jelent automatikus használati jogosultságot, ameddig a Felhasználó ténylegesen meg nem kapta az elektronikus Bizonylatot. A visszaszámláló óra csak tájékozódási pontnak tekinthető. A teljesítés a jelzett időnél általában hamarabb történik meg, míg ritkább esetben később valósul meg.

Üzemeltető kijelenti, hogy a lehető legjobb tudása szerint jár el minden egyes megrendelés esetében. Üzemeltető garantálja, hogy amennyiben az adott terméknél, a jelzett időintervallumon belül nem tudja teljesíteni a megrendelést, úgy ezt a tényt haladéktalanul a Felhasználó tudomására juttatja a megadott elérhetőségek valamelyikén. Ilyen esetekben hangrögzített szóbeli, vagy dokumentált írásbeli megegyezés alapján az Üzemeltető ismét megkísérelheti a rendelés teljesítését, ha a Felhasználó ehhez kifejezetten hozzájárult. Ellenkező esetben Üzemeltető egy érvénytelenítést igazoló dokumentumot küld ki, és a teljes vásárlási összeget 5-8 munkanapon belül a fizetésnél használt bankkártyára automatikusan visszautalja a Felhasználónak. A visszautalás csak a forráseszközre történhet.

6.1 Vételár és fizetési feltételek

A Bizonylat kiadásáról csak a Harmadik fél, tehát a ténylegesen felelős szerv dönthet. Az autópálya matricák Bizonylatát az illetékes hatóság állítja ki a helyi nemzeti szabályozások, rendeletek és jogszabályok alapján, a Honlapon keresztül. Az utasbiztosítást, vagy egyéb szolgáltatást az adott Harmadik fél bocsátja ki, a Honlapon keresztül.

Üzemeltetőnek nincs befolyása a felelős szerv autópálya matrica, vagy más szolgáltatáshoz kapcsolódó Bizonylat kiadásáról, vagy megtagadásáról szóló döntésére, ugyanakkor ha a kínált szolgáltatás az Üzemeltető, vagy a Harmadik fél által, illetve ha kettőjük közötti kommunikációs hiba miatt hiúsul meg és ennek látható jele van, az Üzemeltető kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a Felhasználót a rendelkezésre álló módok valamelyikén értesíti és a tranzakciót az elvárható módon véglegesíti, vagy törli.

Az úthasználati jogosultság sajátos feltételeit az adott kormány általi (fő) meghatalmazott és a hatóság együttesen határozza meg. A mindenkori úthasználati feltételek, az adott úthálózatot üzemeltető társaság saját Szerződési Feltételei szerint kerülnek meghatározásra, amely a jelen Honlapot üzemeltető Társaságok szolgáltatásán és felelősségvállalásán kívül esik.

Az utazásbiztosítási termékek feltüntetett ára tartalmazza az adott területre megkötött biztosítási díjat a rendelt időtartamra és feltételekre vonatkozóan, továbbá a kényelmi szolgáltatást, az Üzemeltetői jutalékot.

A biztosítás egyéb sajátos feltételeit, az ajánlatot vagy a virtuális kötvényt kibocsátó társaság határozza meg. A mindenkori biztosítási feltételek az adott biztosítótársaság saját Szerződési Feltételei szerint kerülnek meghatározásra, amely feltételeket és lehetőségeket az Üzemeltető kínálja a Felhasználónak.

A Honlapon megrendelt szolgáltatások és termékek a Harmadik Felek szolgáltatásainak és termékeinek minősülnek, amelyhez az Üzemeltető az online rendszert, és félautomata, vagy automata közreműködést biztosít. A Szolgáltatásokat és termékeket számos esetben hozzáadott értéket képviselő alapdíjas szolgáltatással egészíti ki, más esetekben pedig opcionálisan választható extra szolgáltatásokkal bővíti.

A Harmadik fél által nyújtott eredeti alapszolgáltatás és az Üzemeltető önnfenntartási és Kényelmi, valamint Comfortia díjának, jutalékának összesítéséből eredő nyugtát, számlát az Üzemeltető állítja ki és juttatja el a Felhasználónak. Bizonyos esetekben az Üzemeltető a Harmadik fél által kiállított nyugtát és igazolást külön e-mailben is eljuttathatja a Felhasználónak. 

A Bizonylatot minden esetben meg kell várnia a Felhasználónak, még akkor is, ha az egyéb dokumentumok (például számla, nyugta) már megérkeztek, vagy éppen kézbesítési késésbe kerültek. Amennyiben az SMS szolgáltatás aktív, az Üzemeltető a hatályba lépett szolgáltatásról SMS üzenetet is küld, amely önmagában szintén nem minősül Bizonylatnak.

6.1.2 Comfortia szolgáltatás (a magyarországi autópálya útdíjaknak nem képezik részét)

A Comfortia az autópálya matrica vásárlási folyamat elválaszthatatlan részét képezi, amely a végfelhasználói árképzés része, hozzáadott és emelt szintű értéket képviselő szolgáltatással.

A Comfortia beépülő főszolgáltatás az autópálya matrica vásárlás esetében automatikusan jön létre, melynek keretében a fizetési tranzakciós időpontot alapul véve, 48 órányi időt biztosít az Üzemeltető a Felhasználónak arra vonatkozóan, hogy az útdíjra vonatkozóan a megrendelés pillanatában elgépelt rendszám, eltévesztett járműfajta megadása, illetve hibásan megadott úthasználati érvényességi időtartam, vagy kezdőidőpont, származási ország (felségjel) és célországbeli adatok módosítását kérelmezze, a támogatási jegyrendszeren keresztül.

A Comfortia általi módosítási lehetőségek alapvetően nem állnak rendelkezésre a Harmadik felek Szerződési Feltételeiben, különösen a célországváltás, amelyre nem létezik egyezmény az egyes országok útkezelői között. Ilyen esetekben a törlésre és módositásra vonatkozó költségeket, adminisztrációt és adminisztrációs díjat, profitkiesést, várt haszon elmaradását az Üzemeltető átvállalja a kérelmezést indító Felhasználó irányában.

A Comfortia további szolgáltatása az Auxil, amely a Rendszerben vásárolt útdíj esetében díjmentes ügyintézést biztosít olyan helyzetekre, amikor a Felhasználót a Rendszerben vásárolt autópálya matrica vonatkozásában annak ellenére bírságolják meg, hogy érvényes útdíjjal rendelkezett, vagy maximum egy (1) karaktert elgépelt a forgalmi rendszám megadásakor. A Comfortia az Auxillal biztosítja azt, hogy a Felhasználó az Üzemeltető közreműködését díjmentesen vehesse igénybe az ilyen esetekben történő jogszerű eljárás lefolytatására, fellebbezésre, méltányossági, vagy végső soron részletfizetési kérelem elkészítésére és szakszerű benyújtására, az adott ország nyelvén és a hatósággal történő meghatalmazotti kapcsolattartás keretein belül.

6.1.3 Kényelmi díj

A Kényelmi díj a meghatározása szerint az igényelt alapszolgáltatás, hozzáadott emberi közreműködés értékével, bankkártya tranzakciós költséggel, SMS díjjal, 24 órás élő ügyfélszolgálat fenntartásával, forgalmi adóval, az Üzemeltető által fenntartott rendszer működtetéséhez szükséges gépi és emberi erőforrás feltételeivel és adott esetben a devizaváltási árfolyamkülönbség díjával.

A Kényelmi díj ebben a szektorban egy általánosan elfogadott és jogszerűen használt kifejezés, amelyet számos ország állami útkezelésért meghatalmazott felelőse alkalmaz az online viszonteladó partnerei részére. A Kényelmi díj az azt nyújtó Harmadik fél által alapvetően nincs definiálva, ugyanakkor az Üzemeltető a már említett felsoroláson kívül úgy határozza meg,  hogy a szolgáltatás segítségével még akkor is pótolható egy autópálya matrica, amikor például azt elfelejtette a Felhasználó időben megvásárolni, azaz már felhajtott a díjköteles szakaszra, de még nem került (kamerás) ellenőrzés alá, így módja van a matricát sürgősen, online, megállás nélkül megvásárolni. Ráadásul ebben a rendszerben mindez regisztráció nélkül, az átlagosnál gyorsabban tehető meg, amelynek a helyzet sajátosságából adódóan (nem állhat meg a Felhasználó az autópályán) különösen nagy jelentőssége van. Így jogszerűen elkerülhető például a kimondottan magas összegű bírságolás. 

A Kényelmi díj fogalomkörébe tartozik még a nyelvi akadályok kiküszöbölése (a Felhasználó a saját nyelvén megjelenített rendszerben vásárolhat), az állandó nyitvatartás és éjszakai ügyelet (amikor a Felhasználó útjában található fizikai értékesítési pont zárva tart), a megállási kényszer nélküli vásárlás (a Felhasználónak nem kell az utazását megszakítania és felkeresnie egy fizikai értékesítési pontot), végezetül pedig a sorbanállás, várakozás, vagy a fizikai értékesítési pont üzemszünetéből (például benzinkút műszakváltási idő) keletkező utazási késlekedések elkerülése.

A kényelmi díj egy felár, amelyet az Üzemeltető a saját gazdasági működőképessége érdekében tesz hozzá a végső árhoz. Tekintettel arra, hogy az autópálya matrica önmagában nem egy termék, hanem az útdíjhoz tartozó jelképes igazolás, ilyenformán a legtöbb esetben az autópálya matrica feltüntetett ára még nem tartalmazza - és nem is tartalmazhatja - a kényelmi díjjal növelt végfelhasználói árat. A legtöbb esetben tehát ez az oka annak, hogy az autópálya matrica kiválasztása és az azon szereplő ár (díj) alacsonyabb, mint a fizetendő végső díj, amely végül a pénztár menüben látható. 

A kényelmi díj létezéséről történő tájékoztatás a jelen szerződési feltételekben található, továbbá a fizetés előtti összesítőablakban minden esetben egyértelműen fel van tűntetve a * pontos napi ár - azon a ponton, ahol a vásárolt termék egyéb adatai kerülnek összesítésre. Ezen kívül a fizetéskor a legtöbb esetben jóváhagyást kér a Felhasználó banki applikációja, amely egyértelműen kell jelezze, hogy milyen összeget kíván levonni. A felhasználó még abban a pillanatban is elállhat a vásárlástól, ha esetleg nem kellő figyelmességgel olvasta át az összesítő tartalmát és a végső fizetendő árat, vagy a jelen dokumentumot - annak ellenére, hogy elfogadásával elismerte az ebben foglaltakat. 

A kényelmi díj nem igényelhető vissza, és annak mértéke vagy létjogosultsága nem lehet jogalap arra, hogy a végfelhasználó azt vitassa, még akkor sem, ha más viszonteladónál ugyanaz a díj kevesebb, vagy a főforgalmazónál ettől a díjtól mentes. Önmagában a kényelmi díj megléte, vagy mértéke, nem lehet alapja egy olyan vitának, amelyben a Felhasználó visszaköveteli a kényelmi díjat, annak egy részét, vagy magát a teljes terméket - azon a jogcímen, amely szerint ezt a díjat "végül is" magasnak találja, az egyébként érvényes vásárlást követően. 

Egyéni elbírálás alapján azonban a későbbi érvényességű útdíj még akkor is visszaigényelhető, ha a teljes tranzakciós folyamat valójában jelentős veszteséget okoz az Üzemeltetőnek, de történik mindez annak érdekében, hogy a Felhasználó maradéktalan visszatérítést kapjon, és visszajusson ugyanabba a helyzetbe, amikor ismét szabadon dönthet arról, hogy hol kívánja megvásárolni az adott útdíjat. Az ilyen jellegű igényeknek minden esetben helyt adunk, a 6.2.3 pont szerint.

6.1.4 A kényelmi díjak nem képezik a jelen Általános Szerződési Feltételek részét. Miért?

A jelen dokumentum egy adott napon készült, amely dátum a dokumentum alján található. A kényelmi díjak azonban folyamatosan ingadoznak néhány százalékos értéken. Ennek oka a deviza (valuta) árfolyamok folyamatos változása. Tekintettel arra, hogy ez a rendszer lehetővé teszi a különböző valutanemekben történő fizetést, sőt olykor maga a banki modul is tovább váltja (konvertálja) a valutát, így ezeket a díjakat tökéletes pontossággal nem lehet a jelen dokumentumban fixen rögzíteni, mert az félrevezető volna. Az Üzemeltető naponta több alkalommal lekérdezi az MNB árfolyamokat, és a rendszer ahhoz igazítja folyamatosan a kényelmi díjakat, a devizaárfolyamok vonatkozásában. A mindenkori kényelmi díj és egyéb járulékos költségekkel növelt matrica ár összesítő díja azonban a fizetés előtti ablakban egyértelműen fel van tüntetve. A fizetendő végösszeg tehát a pénztár menüben olymódon kerül feltűntetésre, hogy az a tényleges végösszeg, amely már akkor sem módosul, amikor a Felhasználó a "fizetés" gombra kattint, és végrehajtha a tranzakciót. Így az a helyzet nem lehetséges, hogy a Felhasználó más árat lát a pénztár menüben, és más árat von le tőle a bank. Kivételt képezhet egy esetleges technikai hiba, de ez egyáltalán nem jellemző a biztonságos fizetési rendszerek közti kommunikációban. Amennyiben ilyen eset történik, az Üzemeltető magára vállalja a terheket, amely a Felhasználót esetlegesen hátrányosan érintette, és amely plusz költségre nem számított, amikor az összesítőt átolvasta. Ilyen eset azonban nem jellemzi a rendszer működését.

6.2. Elállás joga

A Honlapon virtuális termékek, szolgáltatások rendelhetőek és vehetőek igénybe. Ebből következően az általánosságban megszokott, vagy megismert áruvisszavételi módszerek nem, vagy csak részben alkalmazhatóak. Így néhány esetben a Felhasználó a vásárlás pillanatában elveszíti az elállási jogának gyakorlását. 

6.2.1 Elállás – magyarországi útdíj vásárlás

Magyarországi úthasználati díj esetében, amennyiben a Felhasználó sikeres fizetési tranzakciót hozott létre, azzal egyidejűleg az elállási joga elvész. A felhasználót a távollévők között kötött szerződéstől való elállás joga a (HU) 45/2014. (II. 26.) Kormány rendelet 29. § (1) bekezdés a) pontja szerint nem illeti meg.

Időarányos visszatérítés: nincs lehetősége a Felhasználónak arra, hogy időarányos díjvisszatérítést kérjen a felhasznált, vagy részben felhasznált Magyar autópálya matrica vonatkozásában, függetlenül attól, hogy a szolgáltatás igénybevételét megkezdte-e, és milyen arányban használta azt fel.

6.2.2 Elállás – nem magyarországi útdíj vásárlás

Amennyiben a Felhasználó sikeres fizetési tranzakciót hozott létre és a megvásárolt (nem magyarországi) autópálya matrica hatálybalépési ideje az elállási kérelem benyújtásához képest legalább 30 perc múlva következik be, a Felhasználó az autópálya matricára pedig mégsem tart igényt, úgy a Comfortia alapdíjas szolgáltatás védi, mert az Evignet24 rendszere a Comfortia értéknövelő szolgáltatás keretében, az extra módosítási lehetőségen (6.1.2.) kívül, további biztosítékot nyújt a Felhasználónak. Ennek keretében, ha a megvásárolt (nem magyar) autópálya matricára mégsem tart igényt a Felhasználó, és az autópálya matrica legalább 30 perccel később lép érvénybe - mint ahogy ezt jelzi az Üzemeltetőnek, akkor lehetősége van teljes díjvisszatérítést kérni. Ez a legtöbb útkezelő esetében nem volna lehetséges, de az Üzemeltető a Comfortia hozzáadott értéket képviselő, alapdíjas szolgáltatás keretein belül a saját költségére és felelősségére átvállalja.

A megnyitott támogatási jegyet az Üzemeltető 15 percem belül megvizsgálja (ez az idő nem számít bele a 30 percbe) és amennyiben nem áll fent a visszatérítést kizáró körülmény, úgy a Felhasználó a teljes kifizetett összeg visszatérítésére igényt tarthat, amelyet Üzemeltető 5-8 munkanapon belül visszautal, közvetlenül az eredeti tranzakciós bankkártyára. Visszatérítés esetén az autópálya matrica visszavonásra kerül, még mielőtt érvénybe lépne. 

Elállási jog megszűnése - nem magyarországi útdíj vásárlás

 • A megvásárolt nem magyarországi autópálya matrica vásárlástól való elállási jog esetében ugyanazokat a rendelkezéseket és törvényi előírásokat tartjuk be, amelyet az adott autópálya matrica kibocsátó országa saját magára nézve is kötelezővé tesz. Ez minden ország esetében egyedi. Ezek a rendelkezések az adott ország útdíj főforgalmazója által kibocsátott szerződési feltételek szerint alakulnak. Annak érdekében, hogy az Evignet24 Felhasznnálóinak ezeket a dokumentumokat ne kelljen külön tanulmányoznia, ezért amennyiben a Felhasználó az itt vásárolt nem magyar autópálya matrica kapcsán elállási jogát szeretné gyakorolni, a kapcsolatfelvételi űrlapon át küldheti el kérését, és az adott ország hatályos jogszabályai szerint járunk el, pontosan ugyanazokat a jogszabályokat alkalmazva, amelyek akkor illették volna meg a Felhasználót, ha közvetlenül az eredeti főforgalmazónál vásárolja meg az útdíjat. Így az a tény, hogy a Felhasználó nem közvetlenül egy adott útkezelőnél vásárolt autópálya matricát, egyáltalán nem jelenti azt, hogy ne gyakorolhatná azt a törvényes jogát rajtunk keresztül is, amelyet egyébként is megtehetett volna. Minden ilyen igény benyújtását megvizsgáljuk, és az adott ország rendelkezései szerint járunk el. Amennyiben a vásárló ennek ellenére különösen érdeklődik az adott ország hatályos rendeletei iránt, azt bármikor megtekintheti az adott autópálya kezelő és fenntartó honlapján, és amennyiben úgy véli, hogy mi nem annak megfelelően jártunk el, panasszal élhet nálunk. Biztosítjuk arról, hogy minden korrekciót meg fogunk tenni annak érdekében, hogy érdekei ne sérüljenek ahhoz képest sem, mint ha egy főforgalmazónál vásárolt volna.

 • Osztrák autópálya útdíjak esetében az elállási jog a lejárati dátum +1 nap. Ez azt jelenti, hogy a megvásárolt osztrák autópálya matrica az Üzemeltetőnél az érvényességet követő 24 óráig visszaváltható, és a teljes kifizetett díj visszatérítésre kerül.
  Osztrák autópálya matrica vásárlása Osztrák, német és svájci rendszámokhoz nem lehetséges. 
  Osztrák autópálya matricák esetében, ha az ügyfél itt vásárolt, és hibásan adta meg az adatait amelyért megbírságolják, vagy az Üzemeltető hibájából eredeztethető, úgy az Üzemeltető a bírság díját átvállalja.

6.2.3 Elállás a biztosítási termékek esetében

Az elállási jog megszűnik az alábbi esetekben:

 • Ha a szerződés megkötésére a Felhasználó tett ajánlatot, a Felhasználót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, amely a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.
 • Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Felhasználó megkötötte az online szerződést, amely a jelenlegi Dokumentum elfogadásával jött létre.
 • A szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha az Üzemeltető a teljesítést a Felhasználó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően a felmondási jogát elveszíti.
 • Olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek értéke, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ.

6.3 Jogfenntartás, tulajdonjogi kikötés

Üzemeltető fenntartja a jogot a Honlap, vagy annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a Honlap terjesztésének tekintetében. A Honlapon megjelenő szövegek, ábrák, fényképek, illusztrációk az Üzemeltető szellemi tulajdonát képezik. Ezek utánzása, másolása, vagy beazonosítható módon történő megváltoztatását követően történő felhasználása törvénybe ütköző cselekedet. 

A Honlap és az Applikációk programozási kódja egyedi és az Üzemeltető szellemi tulajdonát képezik. A Honlap programkódjának eltárolása és más honlapon részben, vagy egészében, eredeti vagy módosított formában történő felhasználása törvénybe ütköző cselekedet. 

7.1 Vegyes rendelkezések

Ha a jelenlegi Dokumentum bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

Amennyiben Üzemeltető a jelenlegi Dokumentum alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy az Üzemeltető egy bizonyos alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Dokumentum valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez, még nem jelenti azt, hogy lemond arról, vagy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés betartásához.

A Honlapon keresztül történő vásárlás alapvetően feltételezi a Felhasználó részéről az internet lehetőségeinek, gyakorlatának és korlátainak ismeretét, elfogadását. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a böngészéssel és a vásárlással kapcsolatos esetleges kockázatokat saját magának kell felmérnie, illetőleg saját magának kell gondoskodnia az infrastruktúra biztonságos használatáról és az azon tárolt adatok védelméről.

Üzemeltető nem felel a VIS maiorból eredő, vagy egyéb - az irányításán kívül eső események okán bekövetkező károkért, ideértve, de nem teljességgel:

 • A Honlap használatából, vagy üzemzavarából,
 • Az adatok bárki által történő megváltoztatásából,
 • Az információtovábbítási késedelemből adódó,
 • Szoftverhibából, internetes hálózat hibájából, egyéb technikai jellegű hibából eredő, vonal, vagy rendszerhibából adódó károkért.
 • Továbbá amennyiben a teljesítési késedelem, illetve egyéb probléma, vagy hiba a Felhasználó által pontatlanul, vagy hibásan megadott adatok miatt     következik be.

7.2 Panaszkezelési rendszer

A Honlap célja, hogy valamennyi megrendelést a megfelelő minőségben lés a Felhasználó teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben a Felhasználónak ennek ellenére is kifogása keletkezik a Szerződéssel, vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy azt az Üzemeltető támogatási jegyrendszerén keresztül benyújthatja.

Felhasználó az írásbeli kérelmét, panaszát a saját nevében teheti meg, az erre a célra kialakított támogatási jegyrendszeren keresztül. A törlési, módosítási, elállási és panaszkezelési jog csak arról az email címről folytatható le, amely az eredeti vásárlás részét képezi.

Ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, az Üzemeltető a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet 15 naptári napon belül ismét megvizsgál és a keletkezett végső álláspontjáról értesíti a Felhasználót. 

8.1 Felelősség

Üzemeltető nem vállal felelősséget a termék, vagy szolgáltatás megrendeléséből eredő kárigényért, amennyiben az bizonyíthatóan és részben, vagy egészében a Felhasználó hibájából, figyelmetlenségéből ered.

Ilyenek lehetnek például a Felhasználó által tévesen megadott adatok, a célterület, a származási ország (felségjel), a forgalmi rendszám, az érvényességi idő, a járműkategória besorolása, az utazási adatok, a személyes adatok, a jármű adatok, továbbá az internetes infrastruktúra sajátosságaiból adódó késlekedések okozta fennakadások.

Ezeken kívül a Felhasználó türelmetlenségéből, könnyelműségéből következően, ha az adott szolgáltatást hamarabb, vagy másként veszi igénybe, mint mielőtt minden kétséget kizáróan meggyőződött volna arról, hogy ténylegesen rendelkezésére áll a Bizonylat, amelyből sikeresen azonosítható az utazásra, személyes adatokra, járműre vonatkozó összes lényegi adat.

 • A Felhasználó elfogadja, hogy kizárólag saját érdeke azt az időszakot megvárni, amíg a rendelése ténylegesen teljesül. Azt követően meg kell győződnie az adott igazolás, Bizonylat tényleges megérkezéséről, az adatok helyességéről és érvényességéről.

 • A Felhasználónak kötelessége a rendeléséről kapott elismervényt, számlát, nyugtát, Bizonylatot, (ha az SMS szolgáltatás aktív, akkor az SMS üzenetet is) megtekintenie és a saját vagy a megrendelt adataival összehasonlítania. Felhasználó csak akkor vehet igénybe díjköteles szolgáltatást (például úthasználatot) amikor a visszaigazolt adatok helyességéről minden kétséget kizáró módon meggyőződött, a Bizonylat által.

 • A Felhasználó csak saját felelősségére vehet igénybe olyan szolgáltatást (például úthasználatot) amely szakaszon a díj meg nem fizetése esetén bírság kiszabásának van helye, vagy a szolgáltatás jogosulatlan igénybevétele egyéb hátrányt eredményezhet.

 • Felhasználó tudomásul veszi, hogy a vagyoni és nem vagyoni felelősség, a jelen Dokumentum rendelkezései alapján nem terhelhető rá az Üzemeltetőre, vagy a Honlappal kapcsolatban lévő személyekre, vállalkozásokra, Harmadik félre, Társaságra, vagy társaságokra.

 • Felhasználó tudomásul veszi, hogy egy adott Szolgáltatáshoz tartozó Bizonylatot saját magának kell azonosítania. Az Üzemeltető a Bizonylatot tartalmazó emailt a Bizonylat szóval megelölt melléklettel lát el. A Bizonylat téves beazonosítása, összetévesztése más rendszerlevéllel a Felhasználó saját felelőssége.

Üzemeltető minden felelősséget elhárít, amely olyan esetből fakad, amikor a Felhasználó helytelen, valótlan, pontatlan adatokat adott meg, vagy nem várta meg azt az időszakot, amely idő alatt a tényleges rendelési Bizonylatot megkapta, illetve, ha nem megfelelő módon győződött meg a beérkező Bizonylaton szereplő adatok helyességéről, vagy ha a Felhasználó a díjfizetési tranzakciót önmagában, illetve a rendelés beérkezéséről szóló visszaigazolást, számlát, nyugtát, emailt, SMS-t önmagában, tévesen ítélte meg használati Bizonylatként.

Üzemeltető minden kártérítési felelősséget elhárít, amely abból keletkezik, ha a Felhasználó az utazása váratlan nehézségekbe kerül, például azért, mert az Üzemeltető valamely visszaigazolására (például Bizonylatra) kellett várnia, vagy mert a visszaigazolással kapcsolatban, illetve abból következően bármilyen problémája, hátránya, költsége, vagy egyéb vagyoni, nem vagyoni kára keletkezett, beleértve az üzleti vagy magánjellegű utazásokat, és az azokkal kapcsolatos bármilyen jellegű költségeket, amely kiadás lehet előre tervezett, vagy váratlan.

 • Üzemeltető nem térít meg utazási és baleseti kárt, bírságot, büntetést, üzemanyag költséget, járműhasználati és bérleti díjat, parkolási díjat, tárolási vagy elszállítási díjat, bérlakást, bérautót, ruházatot, étkezést, egészségügyi térítést, továbbá külföldön, illetve más helyen történő fennakadásból fakadó vélt, vagy valós kárt, és egyéb vagyoni, vagy nem vagyoni kárt, amelyet a Felhasználó bármilyen okból az Üzemeltetőre, vagy Harmadik félre kíván hárítani a szolgáltatás igénybevételéből eredően, vagy azzal összefüggésben.

 • Felhasználó tudomásul veszi, hogy a vásárláskor kötelezően megjelölendő, a jelenlegi Szerződési Feltételeket elfogadó mező értelmében a Honlappal és az Üzemeltetővel szemben nincs kártérítési és díj visszakövetelési jogosultsága, sem autópálya matrica vásárlásból eredő közvetlen (például bírság kiszabása általi), sem pedig a közvetett, például az utazás körülményeire kiható káresemények, vagy hátrányok következtében.

 • Üzemeltető nem vállal felelősséget az elgépelt email címből, vagy SMS telefonszámból adódó értesítési meghiúsulásért, vagy ha a felhasználó levelezőrendszere az elsődlegesen beérkező levelet valamely más mappába érkezteti (levélszemét, reklám, egyéb), illetve, ha a felhasználó azt kitörli, nem kapja meg, vagy egyéb okból nem észleli, továbbá, ha a Honlap által küldött SMS fogadása bármely okból meghiúsul.

 • Üzemeltető nem tartozik kártérítési felelősségel, ha a megrendelt Szolgáltatást mégsem tudja biztosítani. Ilyen esetben csak a fizetési tranzakcióban megjelenő összeg erejéig felel azért, hogy azt a Felhasználó forrásszámlájára visszajuttassa.

 • Üzemeltető az űrlapok kitöltését és a tranzakciókat naplózza, és egy esetleges jogvita esetén bizonyítékként tárja elő az eljáró hatóság számára. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ilyen esetben kizárólag az Üzemeltető által előterjesztett rendszernapló fájl a mérvadó annak eldöntésében, hogy milyen tényleges adatokkal történt az eredeti megrendelés a Felhasználó részéről, és azzal megegyezően, vagy attól eltérően az Üzemeltető milyen tényleges szolgáltatást teljesített, vagy nem teljesített.

8.1.2 Perköltség és felelősségvállalás

Amennyiben a Felhasználó, vagy nem Felhasználó a vélelmezett jogorvoslati, jogi lehetőségeket kihasználva pert indít az Üzemeltető irányában, és az eljárásban pert veszít, vagy az eljárást a hatóság bizonyítottság hiányában megszűnteti, abban az esetben a Felhasználó, vagy az eljárást megindító tudomásul veszi, hogy a felmerült költségeket az Üzemeltető visszaterhelésre indítványozza egy kapcsolódó per formájában, amely adott esetben irányulhat kártérítésre, sérelemdíjra, akár a Honlap jó hírnevének megsértésével kapcsolatban is.

8.2. Vonatkozó jogszabályok

A Szerződésre az Úniós jog előírásai az irányadóak, és különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

 • Az EU parlament és tanács 2018/302 rendelete (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról.
 • Az EU parlament és tanács 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).

 • A magyarországi útdíj értékesítésre a jelen Üzletszabályzatban nem szabályozottak vonatkozásában a Felek között létrejött Egyedi Viszonteladói Szerződés, valamint a Magyar jog, különös tekintettel a nemzeti mobil fizetési rendszerről szóló 2011. évi CC. törvény, valamint a nemzeti mobil fizetési rendszerről szóló törvény végrehajtásáról szóló 356/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadók.

 • A nem magyarországi útdíj értékesítésre a jelen Üzletszabályzatban nem szabályozottak vonatkozásában a Felek között létrejött Egyedi Viszonteladói Szerződés és az Egyesült Királyság jogrendszerének a vonatkozó rendelkezései irányadóak.

9.1 Függelék

9.1.1 Bírságkezelés 

Az autópálya matricák (úthasználati díjak, útdíjak) megfelelő módon és időben történő megvásárlásának elmulasztása az alapdíj többszörösét is elérő, kifejezetten magas összegű bírsággal járhat, ezért is lényeges, hogy Ön felelősségteljesen járjon el, amikor a járművével díjköteles utakat, autópályákat, hidakat, alagutakat vesz igénybe. 

Ha Ön felhajtott egy díjköteles útra, a matrica utólagos megvásárlásával már nem tudja kiváltani a bírságot. A bírságot nem lehet elkerülni az utólagos. vagy folyamat alatti matricavásárlással, ha egy ellenőrzőponton áthaladt és ezt regisztrálta az adott hatóság. Folyamat alatti vásárlásnak minősül, ha Ön az autópályára díjfizetés nélkül felhajtott és ezt észlelve valamelyik töltőállomására kihajt, úgy vásárolja meg utazás közben a matricát, hogy azt megelőzően már áthaladt az ellenőrzőponton és azt regisztrálta a hatóság.

A bírság célja, hogy az útkezelő társaság magasabb bevételhez jusson a szokásosnál. A bírságolásnak nem az a célja, hogy az útkezelő társaság utólagosan hozzájusson ahhoz az összeghez, amelyet Ön előzetesen nem fizetett meg. Ha Ön a bírságolás alapvető célját megérti, akkor azzal is tisztában lesz, hogy a bírságot nem lehet kiváltani egy korrekciós matrica bemutatásával.

Ha Önt bármelyik Úniós országban megbírságolták az úthasználati díj hiánya miatt, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz a jogorvoslati lehetőségeiért. Az Auxil szolgáltatásunk keretein belül, nemzetközi jogorvoslati lehetőséget kínálunk a relatív magas összegű (>250€) bírságok kezelésére. A szolgáltatás díjköteles. Kivételt képeznek a jogorvoslati közreműködési díj megfizetése alól azok a Felhasználók, akik az Evignet24 rendszerben vásárolták meg az adott és vitatott autópálya matricát. Számukra díjmentesen nyújtjuk a szolgáltatást, amely a Comfortia beépülő szolgáltatás részét képezi.

A szolgáltatás igénylése a támogatási jegyrendszerben indítványozható, amely a kapcsolat menüben és a láblécben is elérhető.

etiket.hu I evignet24.com I evignet24.eu

Dátum: 03/03/2024