Adatkezelési Nyilatkozat

1.1 Preambulum

Az Adatkezelési Nyilatkozat (tájékoztató) hatálya a láblécben felsorolt domain címeken elérhető rendszerre, valamint a hozzá csatlakozó applikációk és hálózatok jogviszonyaira terjed ki. A jelenlegi Dokumentum a mindenkori Weboldal láblécében került elhelyezésre, több nyelven is elérhető, a megadott dátumtól hatályos és visszavonásig érvényes. Felhasználó a Honlap használatával, de különösen a rendeléskor, és az ehhez kapcsolódó mező kifejezett megjelölésével elfogadja, hogy rá nézve a Honlap használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes. 

Amennyiben Felhasználó belép a Társaság által Üzemeltetett Honlapra, vagy kapcsolódó applikációt használ, ezek tartalmát bármilyen módon olvassa, a Dokumentumban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Üzemeltető jogosult egyoldalúan módosítani a Dokumentum tartalmát, amely visszamenőlegesen nem hatályos.

1.2 Adatkezelők, üzemeltetők

1.2.1 Magyar autópálya matrica A Magyarország területén található díjköteles úthálózatokra történő felhajtási jogosultságok (autópálya matricák) értékesítését ebben a rendszerben az Enternova Kft. (Társaság) végzi. Ebből adódóan minden, ami a magyarországi úthálózatra vonatkozó autópálya matricák értékesítésével kapcsolatos, az a jelenlegi dokumentum (Szerződési Feltételek, Üzletszabályzat) adott pontjaiban az Enternova Kft. felelősségi és jogköréhez társítandó. A magyarországi úthasználati díjak határozottan elkülönítve kezelendőek a nem magyarországi díjköteles úthálózattal kapcsolatos szolgáltatásoktól, függetlenül attól, hogy ezek az elkülönült szolgáltatások, itt egy azon rendszerben vehetőek igénybe.

 • Az Enternova Kft. nem vonható felelősségre abban az esetben, ha nem magyarországi autópálya matrica értékesítéséből keletkező jogvita alakul ki.
 • Az Enternova Kft. elhárít minden jellegű felelősségrevonást, amely a nem magyarországi autópálya matricák értékesítéséből keletkezik.

Az Enternova Kft. adatai:

 • 2116 Zsámbok Hunyadi utca 1.
 • Adószám: 24892955-2-13
 • Cégjegyzékszám: 13 09 186967

Az Enternova Kft. a támogatási jegyrendszeren keresztül érhető el a kapcsolat menüből és a láblécből. Az adott támogatási jegy megnyitásakor annak tartalma, ha az Enternova Kft. illetékességi körébe tartozó, akkor automatikusan ráirányítva kerül feldolgozásra.

1.2.2 Nem Magyar autópálya matrica

A nem Magyarország területén található díjköteles úthálózatokra történő felhajtási jogosultságok (autópálya matricák) értékesítését ebben a rendszerben az Network Line Ltd. (Társaság) végzi. Ebből adódóan minden, ami a nem magyarországi úthálózatra vonatkozó autópálya matricák értékesítésével kapcsolatos, az a jelenlegi dokumentum (Szerződési Feltételek, Üzletszabályzat) adott pontjaiban a Network Line Ltd. felelősségi és jogköréhez társítandó. A nem magyarországi úthasználati díjak határozottan elkülönítve kezelendőek a magyarországi díjköteles úthálózattal kapcsolatos szolgáltatásoktól, függetlenül attól, hogy ezek az elkülönült szolgáltatások, itt egy azon rendszerben vehetőek igénybe.

 • A Network Line Ltd. nem vonható felelősségre abban az esetben, ha magyarországi autópálya matrica értékesítéséből keletkező jogvita alakul ki.
 • A Network Line Ltd. elhárít minden jellegű felelősségrevonást, amely a magyarországi autópálya matricák értékesítéséből keletkezik.

A Network Line Ltd. adatai:

 • Hova Villas 1
 • BN3 3DH
 • Brighton & Hove
 • Adószám: 22013 28802

A Network Line Ltd. a támogatási jegyrendszeren keresztül érhető el a kapcsolat menüből és a láblécből. Az adott támogatási jegy megnyitásakor annak tartalma, ha a Network Line Ltd. illetékességi körébe tartozó, akkor automatikusan ráirányítva kerül feldolgozásra.

1.2.4 További adatkezelők

Stripe Payment Processzor
Cloudflare CDN Hálózat
Kboss.hu Számlázás
SMS Processzor
Google
APP Store IOS

1.3 Fogalom meghatározások

 • Honlap: a láblécben elhelyezett domain címeken és a hozzá tartozó applikációkon keresztül elérhető nyílt rendszer.
 • GDPR (General Data Protection Regulation): az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete.
 • Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált, vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet, vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás, vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés, vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás, vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
 • Adatkezelő, adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel és a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan, vagy másokkal együtt meghatározza. Ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.
 • Üzemeltetők, Társaságok: a Honlap üzemeltetői, tulajdonosai.
 • Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján beazonosítható.
 • Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kifejezett kezeléséhez.
 • Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen, vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
 • Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.
 • Felhasználó: a Honlap látogatói, felhasználói, vásárlói (érintettek).

1.4 Az adatkezelés és feldolgozás irányelvei

Az Adatkezelő kijelenti, hogy a jelenlegi adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a személyes adatok kezelését és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait, különös tekintettel az alábbiakra:

 • A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett Felhasználó számára átlátható módon kell végezni.
 • A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet.
 • A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns legyen, és csak a szükséges mértékű lehet.
 • A személyes adatoknak, pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölni kell.
 • A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek azonosítását csak a szükséges ideig tegye lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a tárolás közérdekű archiválás céljából, vagy statisztikai célból történik.
 • A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan, vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével, vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.
 • Az adatvédelem elveit minden azonosított, vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.

1.5 A kezelt adatok és azok jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az adatkezelés az érintett hozzájárulásán, illetve az alábbi jogszabályon alapul. Az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló EU szabályozások szolgáltatnak további információt.

A Honlap meglátogatása során a látogatók bizonyos paraméterei automatikusan rögzítésre kerülnek.

Ezek a naplózási paraméterek az adott Felhasználó esetében az alábbiak lehetnek, attól függően, hogy a Honlap programkódja mit képes azonosítani ezekből:

 • A látogatások belépési időpontja, a honlapon eltöltött idő, az idő alatt elvégzett tevékenység, kilépési időpont.
 • A látogató böngészőjének típusa, felbontása, nyelvezete, operációs rendszere, számítástechnikai eszköz típusa.
 • Látogató IP címe.

Ezen adatok kezelésének célja a minőségbiztosítás, valamint a honlap statisztikája. Ezen adatkezelés időtartama: 5 év, amennyiben a Felhasználó ellenkezőleg nem rendelkezik.

1.6 Kezelt adatok a Honlapon

A kezelt adatok köre, a Felhasználó által megadott személynév, e-mail cím, telefonszám, számlázási név, számlázási cím, adószám, gépjármű forgalmi rendszám, származási ország (felségjel). Biztosítási ügyek esetén az egyéb személyes adatok, amelyek az adott biztosítás megkötéshez nélkülözhetetlenek. Ezek a kezelt adatok az adott (Harmadik fél) biztosítótársaság Adatkezelési Szabályzata alapján kerülnek feldolgozásra.

Az adatkezelés célja: a Honlap teljes körű használata, vásárlásra irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.

A felhasználó külön hozzájárulása esetén a Honlap kezelheti a Felhasználó meghatározott személyes adatait, például hírlevél, vagy más, direkt marketing küldemény továbbítása céljából.

1.6.1 Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje

Az érintett kérése esetén a kezelt adatok 48 órán belül törlendőek az 1.7 pont alapján, egyéb esetekben az 1.5 pont kerül alkalmazásra. A számviteli bizonylatok esetében a számvitelről szóló törvény rendelete szerint kell őrizni a számviteli bizonylatokat, amely egyben az abban foglalt adatok kötelező megőrzési idejének is minősül.

1.7 Fontos adatkezelési információk, adattörlési kérelem

Az adatkezelés időtartama mindig a konkrét felhasználói cél függvénye. A Felhasználó, mint érintett személy tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen. Az adatok törlését a Felhasználó, idő előtt is kérheti, amennyiben igazolni tudja, hogy az adatok töröltetésére jogosult. Az adattörlés kérésének benyújtása írásban történhet, a Honlap támogatási jegyrendszerén keresztül. Az Adatkezelő további azonosító adatokat kérhet, amennyiben nem egyértelmű, hogy valóban az arra jogosult kéri az adatok törlését.

1.8 Hírlevél, DM tevékenység

Üzemeltető kijelenti, hogy a megjelentetett információk és ismertetők alapján maradéktalanul betartja a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló törvény értelmében a Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Üzemeltető a reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a megadott elérhetőségein megkeresse, illetve a személyes adatait reklámajánlatok küldése céljából kezelhesse. A kezelt adatok köre: személynév, email cím, telefonszám, dátum.

Az adatkezelés jogalapja: A Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. A hírlevélről való leiratkozás lehetősége a küldött hírlevelek alján elhelyezett „leiratkozom” hivatkozással történhet meg, amely leiratkozás egy ismételt feliratkozásig tarthat.

A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közlője a hozzájárulásban meghatározott körben a hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített, a reklám címzettjére vonatkozó adat, csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően és annak visszavonásáig kezelhető.

1.9 Adatkezeléssel kapcsolatos jogok

Az érintett az adatkezelőtől tájékoztatást kérhet a személyes adatai kezeléséről, kérheti a személyes adatainak a helyesbítését, törlését vagy zárolását. Amennyiben a Felhasználónak a kezelt adataival kapcsolatban bármilyen kérdése merül fel, illetve adataival kapcsolatban felvilágosítást kér, ezt megteheti a Honlap támogatási jegyrendszerén keresztül. Az adattovábbítás jogalapja a Felhasználó hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló Európai Úniós rendelkezések.

Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét. Az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, továbbá köteles megtenni azokat a technikai, szervezési intézkedéseket, és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó rendeletek, valamint az egyéb adat és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel kell védeni, különösen a jogosulatlan hozzáférés, módosítás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők, ha a jogszabály másként nem rendelkezik.

A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja:

 • A jogosulatlan adatbevitel megakadályozását.
 • Az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását.
 • Annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják.
 • Annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe.
 • A telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

Az adatkezelőnek és az adatfeldolgozónak az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az adatkezelőnek.

Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából több, automatikus naplónyilvántartást tart fent, amelyek összességében tartalmazzák és nyomonkövethetővé teszik az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a jogorvoslati lehetőségekről.

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat megkapja. Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés hatálya, amely rá nézve hátrányos joghatással járna, kivéve, ha ez az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése, vagy teljesítése érdekében szükséges meghozatalát Uniós jog lehetővé teszi, a megfelelő védelmi intézkedések megállapítása mellett, vagy ehhez az érintett kifejezetten hozzájárult.

2.1 Záró rendelkezések

A Felhasználó által megadott adatokat szerverek tárolják. Az adatokhoz csak az üzemeltető munkatársak férhetnek hozzá, és mindannyian felelősséggel tartoznak az adatok biztonságos kezeléséért.

Amennyiben hibát, hiányosságot fedez fel a jelenlegi tájékoztatóban, úgy kérjük, hogy haladéktalanul értesítsen minket erről a tényről. Munkatársaink mindent megtesznek azért, hogy a legkisebb Felhasználói vagy látogatói konfliktust kezeljék, és ha szükséges, a jelenlegi Adatkezelési Nyilatkozatot kiegészítsék, módosítsák.

2.2 Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

 • A tájékoztatás kéréshez való jog:
  Ön a támogatási jegyrendszeren keresztül tájékoztatást kérhet tőlünk, hogy mely adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból és mennyi ideig kezeljük. Az Ön kérelmére legfeljebb 30 napon belül, a kérelemben megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.
 • A helyesbítéshez való jog:
  Ön a támogatási jegyrendszeren keresztül kérheti tőlünk, hogy valamely adatát módosítsuk. Erről az Ön kérelmére legfeljebb 30 napon belül intézkedünk, a kérelemben megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.
 • A törléshez való jog:
  Ön a támogatási jegyrendszeren keresztül kérheti tőlünk adatának törlését. Az Ön kérelmére ezt legfeljebb 30 napon belül megtesszük, a kérelemben megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.
 • A zároláshoz való jog:
  Ön a támogatási jegyrendszeren keresztül kérheti tőlünk adatának zárolását. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az Ön kérelmére ezt legfeljebb 30 napon belül megtesszük, a kérelemben megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.
 • A tiltakozáshoz való jog:
  Ön a támogatási jegyrendszeren keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított, legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és a döntéséről Önt e-mailben tájékoztatjuk.
 • Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség:
  Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítsen minket a támogatási jegyrendszeren keresztül, így lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot. Az Ön érdekében mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy az adott probléma megoldódjon.

Amennyiben az Ön megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, vagy a helyreállítás nem felel meg az elvárásainak, úgy az alábbi linken keresztül kereshet jogorvoslatot a panaszára: Europa.eu

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok:

 • Az EU parlament és tanács 2016/679 rendelete (2016. április 27.), a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.
 • A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény.
 • A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet.
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.
 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről.
 • A szolgáltató teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében foglaltaknak.

Ez az Adatkezelési Tájékoztató a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján készült, figyelemmel a 2011. évi CXII. törvény tartalmára, amely az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szól.

Adatkezelési kérdések, kérelmek beadása a weboldal kapcsolat menüjében és láblécében található támogatási jegyrendszeren át történhet.

etiket.hu I evignet24.com I evignet24.eu

01/06/2023